Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w TIME ATTACK POLAND, jest Stowarzyszenie Time Attack Poland, z siedzibą przy ul. Lubostroń 22c w Krakowie (30-383). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), realizacja umowy zawartej w wyniku akceptacji regulaminu, w tym potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w zawodach TIME ATTACK POLAND (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Time Attack Poland (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w zawodach Time Attack Poland.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji zawodów Time Attack Poland (zarządzający torami oraz pomiarowiec czasów okrążeń). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawodów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników zawodów Time Attack Poland i brakiem możliwości startu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@timeattackpoland.pl.
Copyright © 2021. Photos by Studio3df - All Rights Reserved.

Search